220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
 
Приемная декана:
тел. (+37517) 2264026,
3 этаж, каб. 34
 
Деканат
Заместитель декана по учебной работе
тел. (+37517) 2264025
3 этаж, каб. 35
 
Заместитель декана по воспитательной работе
тел. (+37517) 2264617
3 этаж, каб. 31

E-mail: history@bspu.by

НАШИ ПРОЕКТЫ:


 
 Поиск по сайту:

 

 

 

События
профессор

Бущик Василий Васильевич

доктор политических наук

Бушчык В.В. працуе ва ўстанове адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” з 2002 года ў якасці прафесара, з 2003 - загадчыка кафедры філасофіі, з 2005 года - прарэктара па навуковай рабоце. За гэты час ён зарэкамендаваў сябе высокакваліфікаваным спецыялістам, умелым і вопытным арганізатарам навуковай і навукова-метадычнай работы. За час яго работы ў якасці прарэктара па навуковай рабоце ва ўніверсітэце аб’ёмы фінансавання навукова-даследчых работ выраслі больш чым ў 2,5 разы, пашырылася тэматыка навуковых даследаванняў. Ён з’яўляецца доктарам палітычных навук (2001), кандыдатам філасофскіх навук (1988).
Бушчык В.В. праводзіць вялікую навукова-даследчую работу, з’яўляўся навуковым кіраўніком раздзела 09 галіновай навукова-тэхнічнай праграмы “Адукацыйнае асяроддзе”, а таксама навуковым кіраўніком задання Дзяржаўнай праграммы навуковых даследаваннях “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава” на 2011-2015 гады.
Бушчык В.В. з’яўляецца заснавальнікам у айчыннай палітычнай навуцы такога навуковага накірунку як сацыялогія палітыкі. Ён  распрацоўвае канцэптуальныя мадэлі аналізу сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў у грамадствах пераходнага тыпу, даследуе праблемы жыццядзейнасці індывіда ў радыкальна мяняючыхся эканамічных, палітычных, сацыякультурных умовах пераходнага перыяду. У манаграфічных працах “Чалавек і грамадства ва ўмовах сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў” (1999), “Сацыяльная дзяржава ва ўмовах глабалізацыі: спецыфіка фарміравання (параўнальны аналіз на матэрыялах Расіі і Беларусі)” (2003, у сааўтарстве) і інш. упершыню ў айчыннай палітычнай навуцы зроблены глыбокі тэарэтычны аналіз сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў, ажыццяўляемых у Беларусі у постсавецкі перыяд.
Пад яго навуковым кіраўніцтвам падрыхтаваны і выдадзены праграмна-метадычныя комплексы па філасофіі, этыцы і рэлігіязнаўству, манаграфіі “Актуальныя праблемы філасофіі як метадалогіі навуковага пазнання” (2006), “Сацыякультурнае развіццё беларускага грамадства ва ўмовах крызісу тэхнагеннай цывілізацыі” (2011). Ён з’яўлецца сааўтарам вучэбных дапаможнікаў для аспірантаў “Філасофія і метадалогія навукі” (2011), студэнтаў “Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы” (2004) і для школьнікаў “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь” (2008, 2010).
Бушчык В.В. выбраны на членам Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенню Рэспубліканскіх рэферэндумаў, прымае актыўны ўдзел ва ўдасканаленні выбарчага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, з’яўляўся намеснікам старшыні Камісіі па сацыялагічных даследаваннях грамадскай думкі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, старшынёй экспертнага савета ВАК па сацыялагічных і палітычных навуках, старшынёй экспертнага савета Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па ацэнцы праектаў НДР. Васіль Васільевіч – член рэдакцыйных саветаў часопісаў “Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: серыя гуманітарнах навук”, “Беларускі гістарычны часопіс “, “Іпакрэна”, “Сацыялогія”.
Бушчык В.В. выступае членам Савета па абароне К 07.01.01 пры Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны Ганаровай Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі”, Ганаровай Граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, а таксама Ганаровымі Граматамі БДПУ.

Асноўныя публікацыі за пяць гадоў:

1. Бущик, В.В. Совершенствовать научно-исследовательскую работу студентов// Студенческая наука как фактор личностного и профессионального развития будущего специалиста : материалы 9 студ. науч.-практ. конф., г. Миснк, 26 апр. 2013 г. / Белю гос. пед. ун-е им. М. Танка - Минск : БГПУ, 2013. - 234 с.

2. Бущик, В.В. Социокультурные детерминанты формирования и развития личности в трансформирующемся обществе//В.В. Бущик. -  Весці БДПУ, Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; № 4.-2013. - С.61-65.

3.Торхова, А. В., Бущик, В. В. Разработать научно-методические основы создания и внедрения информационно-образовательных ресурсов и электронных учебно-методических комплексов в сфере высшего педагогического образования : отчет о НИР (заключит.): /БГПУ; рук. Торхова А.В., Бущик В.В.; исполн.: Ю.М. Вувуникян, Т.И. Краснова, Е.Ф. Карпиевич, И.А. Царик, Н.К. Катович, А.В. Пищева и др. - Мн., 2014. – 337 с., 37 ил., 7 табл. - Библиогр.: С.334-337 (51 назв.). - № ГР 20122550.

4. Бущик, В.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию социальных изменений в обществе// В.В. Бущик. -  Весці БДПУ, Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; № 4.-2014. - С.80-84.

5. Бущик, В.В. Социализация личности в условиях преобразования социетальной системы// В.В. Бущик. -  Весці БДПУ, Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; №3.-2014. - С.30-34.

6. Бущик, В.В. Университет призван развивать творческие способности студенческой молодежи// Студенческая наука как фактор личностного и профессионального развития будущего специалиста : материалы 10 студ. науч.-практ. конф., г. Миснк, 23 апр. 2014 г. / Белю гос. пед. ун-е им. М. Танка - Минск : БГПУ, 2014. - 292 с.

7. Бущик, В.В. Переход от традиционного к рыночному типу поведения: межпоколенческий срез// В.В. Бущик. -  Весці БДПУ, Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; №1.-2015. - С.34-36.

8. Бущик, В.В. Роль образования в современной системе социокультурных детерминант формирования и развития личности // А.В. Кузнецов, В.В. Бущик. - Развитие фундаментальной науки в БГПУ: материалы науч.-практ. конф., г. Минск, 19 ноября 2015 г. / Беларус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск: БГПУ, 2016.– С. 93–101.

9. Бущик, В.В. Построение социально ориентированной рыночной экономики в Беларуси//В.В. Бущик. -  Весці БДПУ, Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; №4.-2016. - С.104-108.

10. Бущик, В.В. Философия образования : пособие / В. В. Бущик [и др.]. – Минск : БГПУ, 2017. – 256 с.