220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:

 

События
доцент

Дичковская Людмила Эдуардовна

кандидат исторических наук

Нарадзілася 20.07.1981 г. у горадзе Салігорску. З 1998 г. па 2003 г. навучалася ў Беларускам дзяржаўнам педагагічнам універсітэце па спецыяльнасці “Гісторыя” з дадатковай спецыяльнасцю “сацыяльна-палітычныя дысцыпліны”. З 2003 г. па 2006 г. навучалася ў аспірантурэ па спецыяльнасці “Айчынная гісторыя”. У 2006 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Фабрычна-завадская вытворчасць у Беларусі ў ХІХ ст.”. З 2006 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце на пасадах выкладчыка, дацэнта.  У 2010 г. надрукавана манаграфія “Фабрычна-завадская вытворчасць у Беларусі ў ХІХ ст.”.

Научные интересы: Социально-экономическое развитие Беларуси в ХІХ в.

Основные публикации:

  1. Становление и развитие фабрично-заводской промышленности в Беларуси в ХІХ в.: монография / Л.Э. Дичовская (Пракапович) . – Минск: БГПУ, 2010.
  2. Прамысловасць Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму: вучэб.-метад. дапам. У 5 ч. Ч. 5. Прамысловасць. Транспарт. Крэдыт. / А.П. Жытко, А.М. Люты, А.Э. Лютая і інш; пад агул. рэд. А.П. Жытко. – Мінск: БДПУ, 2011. – с. 5-216. 
  3. Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў першай трэці ХІХ ст. // Палітыка самадзяржаўя ў беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі ў 1772 – 1861 гг.: вучэб.-метад. дапам. / М.М. Забаўскі. А. Э. Лютая, А.Ф. Рацько і інш.; пад агул. рэд. А.М. Лютага. – Мінск: БГПУ, 2012 – с.101-123.
  4. Прадпрыемствы мануфактурнага і фабрычна-завадскога тыпу ў другой палове XIX ст. // Актуальныя пытанні гістарыяграфіі айчыннай і сусветнай гісторыі: зб. навук. прац / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. М.М. Забаўскі, Г.А. Космач, А.М. Люты і інш.; навук. рэд. А.П. Жытко. – Мінск: БДПУ, 2012. – с. 134 – 137.
  5. Фабрично-заводская промышленность в экономическом развитии Беларуси в 1861 – 1900 гг. // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы Междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 22 апр. 2013 г. / Бел. Гос. Пед. Ун-т им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГПУ, 2013. – 206 – 208 с.
  6. Условия развития фабрично-заводской промышленности Беларуси в первой половине ХІХ в. // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы VII междунар. науч.-теорет. конф., (г. Минск, 21 января 2013 г.) / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГПТК полиграфии, 2014. – 127 – 130 с.
  7. Источники по изучению развития фабрично-заводской промышленности в Беларуси в XIX в. // Подзвігу народа жыць у вяках (да 70-годдзя Вялікай Перамогі): матэрыялы Рэспубл. навук.-тэарэт. канф., г. Мінск, 28 красавіка  2015 г. /Мінск 2015 – с.145-148.

 

Контакты

Рабочий телефон:  +375 17 327-77-38

Email: prakapovich@yandex.ru