220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:

 

События
доцент

Лютая Анжэла Эдуардаўна

кандидат исторических наук

Нарадзілася 14 чэрвеня 1971 г. у г. Бабруйску Магілёўскай вобласці. У 1995 г. закончыла музычна-педагагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. У 1997 г. паступіла ў аспірантуру па спецыяльнасці «айчынная гісторыя» і ў 2003 г. паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю «Ремесло в Беларуси во второй половине XVIII – первой половине XIX в.». Дацэнт (2004 г.).
З 1995 г. працавала лабарантам, выкладчыкам (1996 г.), старшым выкладчыкам (2004 г.). У 2004 г. выбрана па конкурсу дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі.
Навуковыя інтарэсы: сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVIII – пачатку ХХ ст., гістарыяграфія і крыніцазнаўства па гісторыі Беларусі XVIXIX стст. Аўтар манаграфіі, больш за 70 навуковых артыкулаў і 2 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.
Асноўныя публікацыі:

 • Роль и место ремесла в процессе генезиса капитализма в Беларуси во второй половине XVIII – первой половине XIX века. – Минск, 2006;
 • Архіўныя крыніцы па гісторыі рамяства Беларусі перыяду позняга феадалізму і метадах іх даследавання. – Мінск, 2000;
 • Статуты ВКЛ (1529, 1566, 1588 гг.) – крыніцы па гісторыі запрыгоньвання сялян у XVI ст. – Мінск, 2007 (у сааўтарстве);
 • Працы айчынных даследчыкаў па гістарыяграфіі сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі другой паловы XVIII – першай паловы XIX ст. – Мінск, 2009;
 • Айчынныя савецкія гісторыкі аб становішчы сельскай гаспадаркі ў Беларсі ў другой палове XIX ст. – Мінск, 2010;
 • Сучасныя тэндэнцыі гістарыяграфіі гісторыі Беларусі. – Мінск, 2010;
 • Даследаванне сацыяльных працэсаў у беларускай вёсцы ў 18611917 гг. у айчыннай гістарыяграфіі першай трэці ХХ ст. – Мінск, 2010;
 • Специализация ремесленного производства в Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. – Минск, баку, 2011;
 • Марксісцкая гістарыяграфія ў 2030-я гады ХХ ст.: праблемы генезісу капіталізму ў Расійскай імперыі. – Мінск, 2011;
 • Гістарыяграфія гісторыі прамысловасці Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст. – Мінск, 2011;
 • Сацыяльна-эканамічнае развіццё гарадоў і мястэчак Беларусі ў другой палове XVIII – першай палове XIX ст. – Мінск, 2012;
 • Прадумовы фарміравання пралетарыяту і буржуазіі ў Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. – Мінск, 2013;
 • Социальный состав городского населения Беларуси (XIX – начало ХХ в.). – Минск, 2013.
Контакты

Рабочий телефон: +37517 327-77-38

Email: Ljuti-Anatolij@mail.ru