220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:

 

События
доцент

Талмачова Святлана Аляксандраўна

кандидат исторических наук

Святлана Аляксандраўна Талмачова ў 1996 г. закончыла гістарычны факультэт БДПУ. 12 снежня 2002 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Сялянскае самакіраванне ў Беларусі (1861-1901 гг.)». Кандыдат гістарычных навук (2002), дацэнт (2007). 3 2002 па 2004 г. працавала старшым выкладчыкам факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі БДПУ, з 2004 г. — на гістарычным факультэце, на кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі. Выкладае вучэбныя дысцыпліны: «Гісторыя ўсходніх славян (Расія і Ўкраіна) (канец XVI – першая палова ХІХ ст.)» і «Гісторыя ўсходніх славян (Расія і Ўкраіна) (1861–1900 гг.)». Дактарант БДПУ. Тэма даследавання – “Дзейнасць мясцовых органаў дзяржаўнага кіравання па рэалізацыі аграрнай палітыкі самадзяржаўя на тэрыторыі Беларусі (1861–1914 гг.)”. Сфера навуковых інтарэсаў і праблематыка навуковых даследаванняў — сацыяльна-эканамічныя працэсы ў Беларусі перыяду капіталізму.

Асноўныя публікацы:

  1. Талмачова, С. А. Сялянскае самакіраванне / С.А. Талмачова // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. : у 2 кн. – Кн. 1 / А.А.Каваленя [і інш.] ; рэдкал. А.А.Каваленя [і інш.] ; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – С. 112–125.
  2. Талмачова, С. А. Земская рэформа / С.А.Талмачова // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. : у 2 кн. – Кн. 1 / А.А.Каваленя [і інш.] ; рэдкал. А.А.Каваленя [і інш.] ; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – С. 125–138.
  3. История восточных славян: хрестоматия: в 2 ч. : уч. электр. изд. локал. распр. – Ч. 1: Внутренняя политика царизма (конец XVI – первая половина XIX в.) / сост. С.А. Толмачева, В.Г.Федорасова; под общ. ред. С.А.Толмачевой. – Минск : БГПУ, 2012.
  4. Талмачова, С. А. Увядзенне закона аб земскіх начальніках у Беларусі / С.А.Талмачова // Весці Бел. дзярж. пед. ун-та. – 2013. – Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – № 4. – С. 11–15.
  5. Талмачова, С. А. Падрыхтоўка да ўвядзення павятовых па сялянскіх справах прысутнасцей на тэрыторыі Беларусі (60–70-я гг. ХІХ ст.) / С. А. Талмачова // Весці БДПУ. – 2015. – Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія.– № 2. – С. 55-59.