220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:
События
доцент

Никитина Ирина Юрьевна

кандидат философских наук

Нарадзiлася 27.12.1961 года у г. Мiнску у сям’i служачых. У 1984 г. закончыла Беларускi дзяржауны унiверсiтэт па спецыяльнасцi «Фiласофiя». В 1989 закончыла аспiрантуру Iнсцiтута фiласофii i права Акадэмii навук Беларусi i у тым жы гаду абаранiла кандыдатскую дысертацыю, прысвечаную ролi эканамiчнага мыслення у cацыяльным развiццi калектыва. С 1989 па 2002 гг. працавала у Iнстытуце фiласофii I права, а затым у Iнстытуце сацыялогii Нацыянальнай акадэмii навук на пасадах малодшага навучнага, навучнага, старэйшага  навучнага супрацоунiка. З 2002 па 2006 гг. працавала у Iнстытуце парламентарызму I прадпрымальнiцтва. З 2006 г. працуе у БДПУ спачатку на пасадзе дацэнта, а с 2010 г. – на пасадзе загадчыка кафедры фiласофii, з 2015 года – дацэнтам кафедры сацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн.  Аутар больш за 50 апублiкаваных даследаванняу. З’яулась адным з арганiзатарау Мiжнароднай навуковай канференцыi «Трансфармацыя мiрапогляду i адукацыi у сучасным свеце».

Навуковыя iнтарэсы: фiласофcкая аксiалогiя, фiласофiя i метадалогiя навуки, cацыяльная фiласофiя, сацыялогия.

Асноуныя публiкацыi: Маладзежнае беспрацоуе: праблемы, тендэнцыi, перспектывы. Мн., 1994 (у суаут.). Cацыяльна-прафесiйныя арыентацыi беспрацоуных жанчын розных узростау. Мн., 1999, Слабаабароняныя катэгорыi насельнiцтва: прагнозныя ацэнкi уключэння у рынак працы. Мн.. 2000. Фiласофiя i метадалогiя навукi: вуч.-мет. дапаможнiк. Мн, 2011 (у суаут.),  Социальная эффективность системы высшего профессионального образования: теоретический аспект (у суаут.) – Весцi БДПУ, Сер, 2 – 2014, № 4, С. 84-89.