220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by , kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:
События
Научные публикации сотрудников факультета

Публикации 2018

 
 
 
 
Научно-методический журнал "Весцi БДПУ" Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка.
 
№2
Талмачова С.А. Стварэнне губернскіх прысутнасцей у Беларусі ў пачатку XX
Трубчык П.А. Праблема станаўлення партый рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку на тэрыторыі Беларусі (канец XIX – пачатак XX ст.) у сучаснай айчыйннай гістарыяграфіі
Ковяко И.И. Советские инициативы 1952 г. по германскому вопросу в английской и американской историографии
Трестьян И.Н. Кадровый состав корпуса гражданских губернаторов на территории Беларуси (1772-1853 гг.)
Йоцюс В.А. Промышленное переселение из БССР в 1920-е гг.
Крапивин В.С. Экономическая деятельность учреждений государственных имуществ Гродненской губернии в 1897-1914 гг.
 

Научно-методический журнал "Гісторыя і грамадазнаўства" 2018

№1
Ковяко И.И. Германский вопрос в политике великих держав в 1945-1949 годах: англо-американская историография проблемы

№2
Миницкий Н.И. Репрезентация гуманитарного знания: когнитивный, дидактический и диалогический аспекты

 
№5
 
 
№8
 
№9
 
№11


Навукова-метадычны ілюстраваны часопіс "Беларускі гістарычны часопіс" 2018

№4
Корзюк, А.А. Сістэма гістарычнай адукацыі ў сярэдняй школе ў СССР і Рэспубліцы Беларусь (1934 - 2018 гг.)

№6
Калечиц И.Л.
"Злачынства і пакаранне" ў графіці Полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы

№8
Корзюк А.А.
Мінск гістарычны: станаўленне беларускай дзяржаўнасці

№9
Косякова, Д.О. Колонизация Северной Америки

№11
Калечиц, И.Л. Імёны ў кірылічных надпісях ХІІ - сярэдзіны XVI ст. на сценах Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку
Гущинский, И.Г. Эксдывізарскія суды на тэрыторыі Беларусі (канец XVIII ст. - 1840 г.)
Косякова, Д.О. Использование материалов устной истории на уроках истории Беларуси
Сталович, Т.О. Легенды о Минске: представление с помощью мобильного приложения
 


http://www.prastora.org/wp-content/uploads/2011/01/bd.jpg

 

 

 

 

Общественно-политический и научно-популярный журнал Администрации Президента Республики Беларусь «Беларуская думка» 2018

 
№5
 
№8
Коваленя, А.А., Конойко, А.В. Опираясь на многовековую историю...
 
№9
 
№11
 

Корзюк, А. А. Мая Радзіма - Беларусь : 4-ы кл. : практычныя заданні : для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. і беларус. мовамі навучання / А. А. Корзюк, Т. І. Корзюк. - Мінск : Экоперспектива, 2018. - 40 с.

У дапаможніку прадстаўлены практычныя заданні па змястоўнаму блоку "Мая РАдзіма - Беларусь" вучэбнага прадмета "Чалавек і свет", якія накіраваны на фарміраванне адукацыйных кампетэнцый вуяняў. Заданні складзены ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай і дапаможнікам для вучняў і адлюстроўваюць асноўны змест вывучаемага матэрыялу.

Адрасуецца вучням 4-х класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.


Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772-1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.] ; рэдкол.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 573 с.

Аўтары: А.У. Унучак, Н.В. Анофранка, К.Д. Ганчарэнка, Т.В. Грышкевіч, І.Г. Гушчынскі, В.П. Дзмітрыева, А.П. Жытко, М.М. Забаўскі, А.А. Падарожняя, М.А. Сакалова, А.Э. Сакольчык, С.А. Талмачова, К.Ю. Тарановіч, І.М. Трасцян, А.М. ФІлатава, А.А. Цобкала, С.Ф. Шымуковіч

Выданне прысвечана грамадска-палітычнаму жыццю Беларусі ў перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперыі. Паказана эвалюцыя дзяржаўна-прававога статусу беларуска-літоўскіх зямель у складзе Расійскай імперыі, прааналізаваны адносіны тагачаснага беларускага грамадства да палітыкі ўлад, прасочаны працэсы станаўлення і кансалідацыі грамадскіх і нацыянальных рухаў. У кнізе прадстаўлены вынікі навуковага асэнсавання палітычнага становішча нашых зямель у перыяд 1772-1917 гг. Прызначана для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст.

Выданне падрыхтавана ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016—2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. В. Даніловіч)


Корзюк, А.А. Методика преподавания обществоведческих дисциплин : учебно-методическое пособие / А.А. Корзюк. - Минск : БГПУ, 2018. - 244 с.

В пособии рассматриваются основные этапы становления обществоедческого образования в Республике Беларусь; цель, задачи, логика построения, структура, ключевые проблемы, особенности содержания и методики преподавания трех разделов учебного предмета "Обществоведение" в 9-11 классах ("Человек. Общество. Культура", "Современное общество", "Белорусское государство"). Материалы пособия позволят студентам научиться самостоятельно разрабатывать сценарии и описания разнообразных форм проведения учебных занятий по предмету.

Адресуется студентам исторического факультета БГПУ дневной и заочной форм получения образования, учителям обществоведения учреждений общего среднего образования, всем интересующимся вопросами методики. 


М.М. Забавский, А.Ф. Ратько Буржуазныя рэформы ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

Учебно-методическое пособие подготовлено в рамках реализации Государственной программы научных исследований на 2016-2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограммы «История и культура».

Пособие призвано оказать практическую помощь студентам-историкам в процессе изучения социально-экономической истории Беларуси. Подробно рассматриваются различные аспекты аграрной реформы 1861 г., политические, культурно-образовательные и политические реформы второй половины XIX - начала ХХ в. Использование данного пособия будет способствовать повышению качества образовательного процесса по предмету и росту профессиональных компетенций не только учителей истории, но и будущих педагогов.


Корзюк, А.А. Обществоведение: стратегии успешного урока : практическое пособие / сост. : А.В. Касович, А.А. Корзюк, Т.О. Сталович ; под общ. ред. А.А. Корзюка. - Минск : БГПУ, 2018. - 108 с.

В сборнике представлены разработки уроков по учебному предмету "Обществоведение" для 10 и 11 классов, разработанные студентами исторического факультета БГПУ и апробированные в ходе семинарских занятий по методике преподавания обществоведческих дисциплин и педагогической практики на базе учреждений общего среднего образования.


Ковальчук, Л.С. Экономика образования : пособие / Л. С. Ковальчук. - Минск : БГПУ, 2018. - 136 с.

Пособие направлено на расширение знаний и формирование у обучающихся умений и навыков необходимых для генерирования бизнес-идей и разработки разделов бизнез-плана инновационной деятельности в производственной или коммерческой сфере, а также сфере услуг, при этом особое внимание уделяется сфере образования, что способствует формированию целостного представления об экономике образовия, умению обосновывать и выбирать правильную стратегию и тактику планируемой деятельности в изменяющейся рыночной среде с учетом конкуренции.


Корзюк, А.А., Косякова, Д.О. История Беларуси: с древнейших времен до конца XV в. Дидактические материалы к урокам. 6 класс

Авторы издания - заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории А.А. Корзюк и учитель истории гимназии № 34 г. Минска, магистрант кафедры Дарья Олеговна Косякова. Пособие для учителей истории представляет собой 35 поурочных разработок ко всем изучаемым в 6 классе темам, в том числе - уроки обобщения и рекомендации к занятию "Наш край". Представленные разработки подготовлены в рамках реализации компетентностного подхода в историческом образовании, насыщены разнообразными формами и методами обучения на всех этапах учебного занятия и носят вариативный характер. Также пособие содержит упорядоченные списки литературы по методике преподавания истории в целом, формированию образовательных компетенций учащихся, использованию ИКТ и подборку методических разработок уроков по истории Беларуси с древнейших времен до конца XV в. Издание окажет существенную помощь педагогам и студентам-историкам в организации образовательного процесса по новым учебной программе и учебнику для 6 класса.


Корзюк, А.А., Капанева, В.М. Всемирная история нового времени: XVI - XVIII вв. Практикум. 7 класс.

Пособие содержит разнообразные практические задания по каждому параграфу. Издание имеет гриф Национального института образования и будет полезным учащимся для более эффективного усвоения обновленного содержания учебного материала по всемирной истории в 7 классе.

 

 

 


Корзюк, А.А., Филимонов, А.И. История Беларуси. 7 класс. Дидактические и диагностические материалы. 2018

Пособие состоит из двух частей. Первая часть содержит дидактические задания по истории Беларуси XVI—XVIII вв., направленные на формирование у учащихся 7 классов образовательных компетенций, предусмотренных учебной программой. Во второй части представлены диагностические материалы по оценке степени их сформированности. Приводятся методические рекомендации по их использованию в учебном процессе.

 

 

 

 

 

 

 


Публикации 2017 ▼

 


Публикации 2016 ▼

 


Публикации 2015 ▼


Контакты

 

Исторический факультет 

220030, г.Минск,
ул. Советская, 18,
корп. 1, ауд. 34
тел.(017) 226-40-25
                    226-40-26
 
Web-сайт: https://fhist.bspu.by 
E-mailhist-fac@bspu.by