220030, Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Советская, 18
 
Исторический факультет, корп.1
Дневная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264025,
3 этаж, каб. 34
Заочная форма 
получения образования
тел. (+37517) 2264617,
3 этаж, каб. 31

E-mail: hist-fac@bspu.by ; shupliak@gmail.com

kav_hist@mail.ru

Дополнительно

Форма обратной связи
 Студенческая научно-исследовательская лаборатория СНИЛ БГПУ исторический


НАШИ ПРОЕКТЫ:

 


Поиск по сайту:
События
профессор

Забавский Николай Михайлович

доктор исторических наук

Забавский Николай Михайлович (р. 10.11.1953, г. Марьина Горка Пуховичского района Минской обл.). Из рабочих.  Окончил Минский государственный педагогический институт им. А.М.Горького (1979). Кандидат исторических наук (1988). Тема кандидатской диссертации: «Общественно-политическая борьба в Белоруссии в связи с выборами и деятельностью III Государственной думы (1907–1912 гг.)». В Институте истории работал младшим научным сотрудником отдела истории Белоруссии периода капитализма с 1987 по 1991 г., научным сотрудником отдела истории Беларуси XIX – начала ХХ в. с 1991 по 1993 г.

В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Российская Государствення дума I-IV созывов в общественно-политической жизни Беларуси (1906-1917 гг.)».  С 2002 по 2004 гг. – заведующий кафедрой теории и истории культуры факультета белорусской филологии и культуры. С 2004 г. – декан исторического факультета  БГПУ им. М.Танка. С 2015 г. - профессор кафедры истории Беларуси и славянских народов.

Исследует политические движения и культурное развитие Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ в.

Основные публикации:

 • Грамадска- палітычная барацьба ў Беларусі ў сувязі з ўвядзеннем земства ў Беларусі // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. – 1987. – №5.
 • Палітычная барацьба ў Беларусі ў перыяд выбараў у ІІІ  Дзяржаўную думу // Весці АН БССР. Сер.грамад. навук. – 1988. – №5.
 • Дзяржаўная Дума ў палітычным жыцці Беларусі (1906 – 1917гг.). / вучэбны дапаможнік. — Мінск: МДПІ імя А.М.Горкага, 1993.
 • Сацыял-дэмакратычныя і народніцкія партыі і групоўкі  на выбарах у ІІІ Дзяржаўную думу Расіі ( 1907 г.) // Весці Бел. дзярж. пед. ун-та. –1999, №2.
 • Палітычны рух у Беларусі ў час выбараў у І Расійскую думу (студзень-красавік 1906г.) // Весці Бел.дзярж.пед.ун-та. – 1999,№3.
 • Грамадска – палітычная барацьба ў Беларусі ў час выбараў у ІІ Дзяржаўную думу Расіі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. Навук. 1998. – № 3.
 • Палітычныя пазіцыі дэпутатаў ад беларускіх губерняў у ІУ Дзяржаўнай думе Расіі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 1998. –№ 3.
 • Прадстаўніцтва ад Беларусі ў Дзяржаўнай думе Расіі ( 1906- 1917 ). — Мінск: Бел. дзярж. пед. ун-т., 1998. – 157 с.
 • Расійская Дзяржаўная дума ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі (1906-1917). – Мн.: БДПУ, 1999. — 212 с.
 • Прагрэсіўны блок і крызіс самаўладдзя ў Расійскай імперыі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 1. – С. 11-15.
 • История восточных славян  Хрестоматия       Забавский Н.М., Житко А.П., Толмачева С.А. и др. История восточных славян : хрестоматия: в 2 ч. Ч. 2: Внешняя политика самодержавия (1861-1917 гг.) / сост. Н.М. Забавский, А.П. Житко, [и др.].; под общ. ред. А.П. Житко. – Минск: БГПУ, 2011. – 212 с.
 • Исследование роли политических партий и движений в общественной жизни Беларуси  на рубеже XIX-XX вв.  Статья       Забаўскі М.М. “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт  імя Максіма Танка”-Бакінскі славянскі універсітэт-  Вучоныя запіскі.- Выпуск 2.-Сер. мовы і літаратуры. Сер. грамадска-палітычных навук :Мінск .-БДПУ :Баку-БСУ 2011.- №2. С.42-45.
 • Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст.    Артыкул    Забаўскі М.М. Палітычныя, сацыяльна-эканамічныяі этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX-  пачаткуXX ст. :Да150-годдзя скасавання прагоннага права ў Расійскай імперыі:матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф.,г.Мінск ,4 сак.2011 г./Бел.дзярж.пед.ун-т імя М.Танка; рэдкал. А.І.Андарала, .В.В. Бушчык, М.М. Забаўскі і інш.-Мінск :БДПУ,2011.-С.9-11.
 • Прафарыентацыя ў сістэме работы гістарычнага факультэта Артыкул Забаўскі М.М., Кадзіра Ў.М., Карзюк А.А. Гісторыя праблемы выкладання. – Мінск. № 6, 2011. – С. 55-58.
 • Забаўскі, М.М. Праблемы аўтаноміі беларуско-літоўскіх губерняў у перыяд выбараў і дзейнасці Расійскай Дзяржаўнай думы (1906-1917 гг.) / М.М. Забаўскі // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — пачатку XXI ст. : у 2 кн. – Кн. 1 / А. Каваленя [і інш]; редкал. : А.А. Каваленя і інш. – Мінск: “Беларуская навука”, 2011. – С. 274-294.
Контакты

Рабочий телефон: +37517 327-77-38

Email: istbel@bspu.by